(2356497) Chảo sâu lòng Elmich có vung đáy từ EL 6497 28 cm