(2354338) Chảo đá chống dính đáy từ có vung size 28